سوله کارکرده یا دمونتاژ

سوله کارکرده یا دمونتاژ

سوله های کارکرده یا دمونتاژ برای خطوط تولیدی ای مناسب است که در درجه اول نمی خواهند هزینه بالاتری پرداخت کرده و کیفیت سوله خیلی مهم نمی باشد و یا سوله در منطقه ای است که شرایط آب و هوایی مناسبی دارد و سوله کارکرده یا دست دوم کار تولید را پیش میبرد . و نیز در درجه دوم این نوع سوله های دمونتاژ شده برای شرکت هایی مناسب می باشد که مدت زمان استفاده از سوله کم می باشد و شاید در چند سال خط تولید از لحاظ کاری و از لحاظ محلی قرار است تغییر کند . سوله های دمونتاژ شده به سوله هایی گفته می شود که همانطور که معلوم است سوله دوباره مونتاژ شده و دوباره سرهم بندی می شود . به عبارتی که سوله مورد نظر در انباره های مورد نظر هر شرکت دپو و انبار می شود و در زمان فروش دوباره سر هم بندی می شود .