مقاومت سوله دست دوم

IMG 3921 80x80 - مقاومت سوله دست دوم
سوله دست دوم
می 30, 2017
sooleh1 80x80 - مقاومت سوله دست دوم
طراحی سوله
می 30, 2017
IMG 3925 1200x480 - مقاومت سوله دست دوم

تحقیقات انجام شده روي اثر زلزله بر سولهها بسیار اندك هستند. به علت سبک بودن این نوع سازه ها معمولا بار جانبی ناشی از زلزله در طراحی

تعیین کننده نخواهد بود. اما درصورت نیاز به تغییرکاربري و نصب جرثقیل در این سازه هاي صنعتی، می بایست رفتار لرزه اي آنها مورد توجه قرار

بگیرد. در این تحقیق ابتدا سوله ها مطابق ویرایش سوم استاندار 2800 ایران طراحی شده اند. سپس به دلیل تغییرکاربري بار جرثقیل به سوله ها افزوده

مورد بررسی SAP می گردد. با افزودن بار جرثقیل رفتار لرزه اي سولههاي فولادي با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی بارافزون با نرم افزار 2000

قرار گرفته است و سپس پارمترهاي لرزه اي از قبیل ضریب شکل پذیري، ضریب مقاومت افزون و ضریب رفتار سوله ها بدست آمده اند. مطابق نتایج

این تحقیق قاب هاي خمشی فولادي سوله داراي شکل پذیري قابل توجهی نیستند. همچنین ضریب رفتار با افزایش ارتفاع ستون هاي قاب هاي مورد

بررسی، به صورت تدریجی کاهش می یابد اما با افزایش عرض دهانه ها، تغییر قابل ملاحظه اي نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *