اجزاء سوله

اجزاء سوله  هر سازه فلزی شامل اجزاء مختلف با دقت ساخت های متفاوتی می باشد .مادر این مقاله به اجزاء سوله می پردازیم ۱) ستون سوله: اجزاء  قائم سوله که خود دارای متعلقات...