سوله صنعتی
مشتریشركت نوشينه
مکانرشت
سال تکمیل2017
زیربنا450,000 m2
ارزش250.000 دلار
معمارسعید رضایی