سوله
مشتریشركت مس طارم
مکانزنجان
سال تکمیل2015
زیربنا450,000 m2
ارزش250.000 دلار
معمارسعید رضایی